Studium na SVOŠP

Našim maturantům nabízíme další studium na Soukromé vyšší odborné škole podnikatelské.

Studijní obor – Řízení malého a středního podniku

Vzdělávací program navazuje na všeobecné a odborné vzdělání, získané z různých středních škol, ukončených maturitní zkouškou. Hlavním cílem je připravit studenta na profesi odborného manažera tak, aby se úspěšně vyrovnal s nároky zaměstnavatelů a zároveň, aby dokázal využít příležitosti pro podnikání. Vzdělávací program vychází z kvalifikačních a osobnostních požadavků povolání a byl využit výstup projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Národní soustava povolání. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení dovedností a sociálních kompetencí (chování a postojů). Základním metodickým postupem je učení formou činností. Realizací úkolů, projektů a podnikatelských záměrů podporujeme u studentů aktivní a tvůrčí řešení problémů. Studenti si volí typy a témata úkolů, které řeší během praktického vyučování v učebnách školy i v soukromých firmách. Obsah všeobecného, odborného vzdělávání a praktické přípravy se vzájemně doplňují a vycházejí z profilu absolventa vzdělávacího programu Řízení malého a středního podniku. Všeobecné vzdělání zaměřujeme na rozvíjení a prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností, např. práce s informacemi, komunikace v českém a anglickém jazyce. Odborné vzdělání a praktická příprava podporují u studentů pochopení principů podnikání, aplikaci ekonomických a právních znalostí a dovedností, potřebných k založení a provozování podniku, zvládnutí manažerských dovedností.

Profil absolventa

Absolventi jsou teoreticky i prakticky připraveni pro vykonávání pracovních pozic odborný manažer, ekonom, marketingový specialista, obchodník, specializovaný prodejce, projektový manažer, účetní, asistent či odborný pracovník úřadů státní, veřejné či obecní správy.

 

Školné pro akademický rok 2014/2015

Denní studium

  • 1. ročník 5 000 Kč /semestr
  • 2. ročník 5 000 Kč /semestr
  • 3. ročník 7 500 Kč /semestr

Dálkové studium

  • Všechny ročníky 7 250 Kč /semestr

Školné je placeno na základě smlouvy o studiu nebo na základě splátkového kalendáře.

 

Forma studia

Denní studium

Tříleté studium (6 semestrů) trvá 32 týdnů, samostatné studium a hodnocení v řádném termínu trvá 6 týdnů.

Dálkové studium

Tříleté studium (6 semestrů) spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 hodin ve školním roce. Konzultační den probíhá jednou týdně, rozvrh konzultací obdrží studenti vždy na počátku období.

 

Odbornost výuky

Obsah vzdělávání
Vyšší odborné vzdělávání poskytuje všeobecné a odborné vzdělání. Obsah vzdělávání je rozložen do povinných a povinně volitelných předmětů.

Všeobecné vzdělání
Je zaměřeno na rozvíjení a prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností studenta, získaných na středním vzdělávacím stupni, s důrazem na rozvoj osobních kompetencí, na samostatnou komunikaci v českém a cizím jazyce a práci s informacemi.

Odborné vzdělání
Podporuje u studentů pochopení principů a organizace podnikání, aplikaci ekonomických a právních znalostí a dovedností, potřebných k založení a provozování podniku, zvládnutí obchodních a manažerských dovedností s důrazem na rozvoj odborných kompetencí, zejména řešit problémy, řídit projekty, využívat informační a komunikační technologie.

Praktická příprava
Probíhá formou praktického vyučování ve škole a v soukromých firmách. Pracoviště jsou volena s ohledem na téma semestrální práce. Studenti využívají poznatky získané během praxe. Cílem praktické přípravy je seznámit studenty s reálnou situací ve studovaném oboru, prohloubit teoretické znalosti praktickými poznatky a usnadnit tak zařazení do praktického života.

Odborná praxe
Významnou součástí výuky je odborná praxe, která trvá jeden semestr z celkové délky 3 let. Je organizována tak, aby byl stálý kontakt s praxí. Studenti jsou přednostně umísťováni do malých a středních podniků. Odborná praxe probíhá souvisle v letním semestru druhého ročníku a jejím cílem je procvičit a doplnit teoretickou výuku zejména profilových předmětů, ale i dalších předmětů. Práce v reálném prostředí organizace pomáhá studentům, škole i budoucím zaměstnavatelům vybrat pro ně nejvhodnější pracovní pozici.

Ukončení studia
Vzdělávací program je ukončen absolutoriem, které se skládá z odborných zkoušek:
– teoretická zkouška z odborných předmětů
– obhajoba absolventské práce
– zkouška z cizího jazyka

Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“ (DiS.).Přijímací řízení


Nejnovější videa