Informace o přijímacím řízení

2. kolo přijímacího řízení

27. května 2021 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021_22_2. kolo

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

Přijatým uchazečům blahopřejeme k dosaženým výsledkům, nepřijatým uchazečům posíláme povzbuzení do dalších dnů. 

Další administrativní úkony (předání zápisového lístku, příp. podání odvolání, nahlédnutí do spisu) probíhá v ředitelně školy. V případě nepřítomnosti ředitelky můžete nechat zápisový lístek na recepci školy, budova školy je otevřena v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin.

Informační schůzka rodičů přijatých uchazečů se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 v 17 hodin. Budeme rádi, když si v tuto dobu vyhradíte čas. Forma schůzky (on/off-line) bude určena týden předem.

Pozdrav budoucího třídního učitele Mgr. Marka Škultétyho

MSOA z pohledu žáků 1. ročníku (2020/2021)

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy, č. j. MŠMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, který se vztahuje k přijímacímu řízení na střední školu a stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne. 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

Opatření obecné povahy, č. j. MŠMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021

aktualizováno 11. května 2021

TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PROBĚHNE PRO ZÁJEMCE Z ŘAD UCHAZEČŮ VE ČTVRTEK
29. dubna 2021 ve 14 hodin v budově školy.
Účast na testování je třeba mít předem dohodnutou s ředitelkou školy. 

Instruktážní video

INFORMACE O TESTOVÁNÍ PROTI COVID-19
 (zveřejněno 15.04.2021, při nových informacích bude aktualizováno)

Závazná pravidla pro JPZ 2021:

 • Uchazeči se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 • Žák musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. 
 • Testování na onemocnění COVID-19 má povinnost umožnit ZŠ, příp. SŠ, ve které se žák vzdělává. 
 • Testování na onemocnění COVID-19 může umožnit i SŠ, na kterou se žák hlásí. 
 • Uchazeč může předložit doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů neomluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost anti genu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 
c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynuto nejméně 14 dnů.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 pro zahájení vzdělávání v 1. ročníku školního roku 2021/2022

Řádný termín Jednotné přijímací zkoušky:
      1. termín – 03.05.2021
      2. termín – 04.05.2021
zaslání pozvánky – 30.03.2021
zveřejnění výsledků – 19.05.2021

Náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky:
      1. termín – 02.06.2021
      2. termín – 03.06.2021

Jestliže bude počet přijatých přihlášek ke vzdělávání nižší než předpokládaný počet přijímaných žáků, ředitelka školy může rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky. Rozhodnutí o zrušení jednotné přijímací zkoušky ředitelka školy oznámí na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději do 19. března 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

Informace k počtu přihlášek: 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE POČET PŘIHLÁŠEK DO 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE VYŠŠÍ NEŽ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ, JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE BUDE KONAT. Kritéria přijímacího řízení tak budou zachována v původní podobě. 

Název a kód oboru:   Obchodní akademie (kód oboru 63-41-M/02)
Počet přijímaných uchazečů:   30
Kritéria přijímacího řízení: Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021_22

Uchazeči o studium oboru Obchodní akademie budou přijímání na základě pořadí podle výsledku hodnocení:

– Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (pořádáme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd),

prospěchu ze všech předmětů za určité období studia na základní škole, příp. odpovídající období ročníků víceletých gymnázií 

motivačního pohovoru s uchazečem o studium, ve kterém se hodnotí další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o studium zvoleného oboru. (Při hodnocení se přihlíží např. k umístění na předmětových soutěžích a olympiádách.)

Motivační pohovor proběhne v dubnu 2021, příp. až v květnu podle aktuální epidemiologické situace. 

Přihláška ke studiu:  
Obvyklá přihláška ke vzdělávání na SŠ. Vyjádření lékaře není nutné.

 

Další informace jsou poskytovány na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje .

 

Školné platné pro žáky, kteří začnou studovat ve školním roce 2021/2022 (platné také ve školním roce 2020/2021):

 • 1. ročník –           0 Kč/měsíc
 • 2. ročník –     500 Kč/měsíc
 • 3. ročník –  1 000 Kč/měsíc
 • 4. ročník –  1 500 Kč/měsíc

Výše školného a prospěchové stipendium

 • Od druhého ročníku studia mají studenti možnost získat prospěchové stipendium ve výši 25 % sazby na předmětný ročník vzdělávání.
 • Školné se hradí po dobu 10 měsíců v roce.
 • Školné zahrnuje zapůjčení většiny učebnic, pojištění, konzultace a doučování a příspěvky na úhradu mimoškolních aktivit.
 • Školné se hradí ve dvou splátkách (1. splátka v září, 2. splátka v únoru).
 • Možné jsou měsíční splátky.

Doplňující informace

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

T: +420 595 228 181, M: +420 739 527 109, E: msoa@msoa.cz

Sabina Paťorková, ředitelka školy

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

1) Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk či obsah Vašeho nákupního košíku. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2) Druhy souborů cookies Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3) Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, s tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Používáním této stránky, nám k výše uvedenému udělujete souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu 20 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4) Účel použití souborů cookies
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí stránky a sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.

Zavřít

další členové skupiny