Prezenční vzdělávání od 7. prosince 2020

S účinností od 7. prosince 2020 se obnovuje prezenční forma výuky pro všechny ročníky středních škol, 1.-3. ročníky se budou v prezenční výuce střídat, pro 4. ročníky zůstává prezenční forma výuky (od 25.11.2020)  

07.-11.12.2020
prezenční forma výuky – 3. ročník, 4. ročník
distanční forma výuky – 1. ročník, 2. ročník 

14.-18.12.2020
prezenční forma výuky – 1. ročník, 2. ročník, 4. ročník
distanční forma výuky – 3. ročník, 4. ročník

21.-22.12.2020
Dny volna

 

Prezenční výuka bude vedena podle hygienických pravidel. 

Distanční výuka je pro žáky povinnou formou vzdělávání, nadále je vedena evidence absence žáků. Zákonný zástupce, příp. zletilý žák případnou absenci omlouvá v souladu se školním řádem.

Distanční výuka je vedena podle rozvrhu hodin – střídání on-line a off-line výuky (vždy min. 50 % z týdenní hodinové dotace předmětu on-line), zápis o formě výuky je uveden v evidenčním programu Bakaláři v předstihu několika dnů (zpravidla na konci týdne zadáno na týden dopředu). 

Distanční vzdělávání probíhá v prostředí Google Classroom, Meet, příp. za využití dalších komunikačních programů, výuka odborných předmětů může být vedena navíc v souladu s webovými stránkami Ing. Elišky Galambicové, se kterými žáci pracují v průběhu školního roku.